Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Geofizyka

Usługi

Geofizyka

Metody geofizyki inżynierskiej, które proponujemy naszym Klientom umożliwiają szczegółowe rozpoznanie podłoża z poziomu terenu. Te nieinwazyjne metody umożliwiają uzyskanie pożądanych informacji szybciej i taniej  niż przy użyciu klasycznych metod rozpoznania, stanowiąc jednocześnie doskonałe ich uzupełnienie.

Posiadamy własny zespół geofizyki inżynierskiej wykonujący badania dla potrzeb opracowywanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, złożowych i geotechnicznych.

Zgodnie z dobrą praktyką obowiązującą w firmie jest to jedno z narzędzi  badawczych wykorzystywanych w codziennej pracy zarówno  dla zadań własnych, ale również, jako usługa świadczona innym firmom geologicznym  lub bezpośrednio inwestorom.

Mamy wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz kadrę posiadającą uprawnienia do projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geofizycznych.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem interpretacyjnym do badań:

METODA OBRAZOWANIA ELEKTROOPOROWEGOdowiedz się więcej

Metoda obrazowania elektrooporowego – Szybka, nieinwazyjna i efektywna metoda badań gruntu. Stosowana przez nas metoda jest najbardziej zaawansowaną technologiczne metodą pomiarów geoelektrycznych na świecie, umożliwia wykonanie pomiarów na przekrojach o dowolnej długości oraz ich interpretację bezpośrednio w geometrii 2D i 3D.

Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie dla potrzeb geologicznego rozpoznania podłoża budowlanego, badań skażenia gruntów i wód podziemnych, stref o zwiększonej wilgotności gruntów (torfowiska, gytie), stref zagrożonych ruchami masowymi oraz wykrywania obiektów antropogenicznych i badań archeologicznych.

Wykorzystanie metody we wstępnym etapie badań pozwala na późniejsze właściwe zaprojektowanie prac geologiczno – inżynieryjnych, w tym docelowej siatki otworów wiertniczych.

sprzęt: 128 elektrodowa, 8-kanałowa aparatura SuperStingR8IP (Advanced Geosciences) wraz z osprzętem do badań przeszkód wodnych (jeziora, rzeki, torfowiska)
oprogramowanie: EARTHIMAGER 1D, 2D, 3D

BADANIA SEJSMICZNEdowiedz się więcej

Badania sejsmiczne – Badania sejsmiczne (metoda refrakcyjna, metoda MASW). Możliwość realizacja schematów pomiarowych w zakresie:- Metody profilowania refrakcyjnego i tomografii refrakcyjnej, metody wielokanałowej analizy fal powierzchniowych (MASW), badań refleksyjnych.

Metoda profilowań podłużnych fal załamanych tzw. metoda profilowań fal refrakcyjnych – Metoda ta służy do kartowania pojedynczych granic sejsmicznych, przy czym prędkość w warstwie leżącej wyżej musi być mniejsza od prędkości uzyskanej w warstwie zalegającej poniżej.

Na podstawie zarejestrowanych danych, możemy mierzyć czas przejścia fali od jej źródła do odbiornika i na jego podstawie sądzić, z jaką prędkością przebiega fala. W ośrodkach mniej skonsolidowanych, fale sejsmiczne poruszają się wolniej, np. w glebie, piasku, iłach, żwirach, itp. luźnych ośrodkach, a z dużą prędkością w skałach zwięzłych jak piaskowce, granity, dolomity. Dodatkowo skały spękane posiadają mniejszą prędkość niż skały nie spękane, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyodrębnić w ośrodku skalnym, strefy o odmiennych właściwościach fizycznych.

Powiązanie tych prędkości ze skałami, (zwykle podaje się przedział prędkości) stanowi podstawę interpretacji sejsmicznej.Liczne doświadczenia badawcze wskazują, że wartości prędkości fali P są funkcją stopnia spękania masywu skalnego. Na podstawie znajomości prędkości fali można sklasyfikować masyw skalny w klasach sejsmicznych odpowiadających klasom RQD (Rock Quality Designation).

Metoda tomografii refrakcyjnej pozwala na określenie mapy prędkości fali Vp w ośrodku gruntowym. Jest znacznie dokładniejszą metoda badań niż metoda profilowania refrakcyjnego. Przy jej zastosowaniu można lokalizować struktury złożone, gdzie zmiany prędkości zachodzą zarówno w pionie jak i w poziomie takie jak strefy osłabień, spękań, obszary zagrożone wystąpieniem deformacji nieciągłych.

Wielokanałowa analiza fal powierzchniowych (MASW – ang. Multichannel Analysis of Surface Waves). Metoda MASW wykorzystuje własności dyspersji fal powierzchniowych rozchodzących się poziomo wzdłuż powierzchni ziemi, bezpośrednio od źródła energii do odbiorników. W wyniku inwersji krzywych dyspersji fal powierzchniowych uzyskuje się informację o rozkładzie prędkości fali poprzecznej Vs zarówno w postaci modelu 1D (głębokość) jak i 2D. Metoda ta umożliwia określenie modułów dynamicznych w warstwach nadkładu oraz ich zmian z głębokością. Jej zasięg jest ściśle uzależniony od rozstawu pomiarowego, wielkości wzbudzonego sygnału oraz warunków terenowych i maksymalnie sięga do 30m.

Wykonanie wzdłuż jednego profilu badawczego badań kompleksowych tj. metodą tomografii refrakcyjnej oraz MASW daje możliwość uzyskania dla jednej przestrzeni pomiarowej rozkładu zarówno prędkości fali Vp jak i Vs. Prowadzone w taki sposób badania pozwalają na uzyskanie mapy rozkładu zmienności parametrów dynamicznych takich jak: dynamiczny współczynnik Poissona, dynamiczny moduł sztywności (sprężystości) Shear modulus, Dynamiczny moduł Younga. Badania takie wykorzystywane są między innymi do projektowania posadowienia obiektów inżynierskich o zmiennym obciążeniu.

SCPTU – (seismic CPTU) pomiar prędkości fali Vp, Vs podczas prowadzenia badań sondą statyczną. Wyniki pomiaru prędkości Vs oraz Vs prowadzą do obliczeń parametrów dynamicznych: dynamiczny współczynnik Poissona, dynamiczny moduł sztywności (sprężystości) Shear modulus, Dynamiczny moduł Younga, prezentowanych w formie wykresów dla danego punktu badawczego. Badanie takie stanowi integralną część opracowania wyników badań CPTU i stanowi istotne jego uzupełnienie.

sprzęt: 72-kanałowa aparatura GEODE (Geometrics)
oprogramowanie: , Rayfract 3.21, Seisimager 3.0, Surfseis 3.0, TomTime, SEISMIC – pro

BADANIA GEORADAROWEdowiedz się więcej

Badania georadarowe – Nieinwazyjne geofizyczne badań powierzchniowe (nawierzchni drogowych, nasypów kolejowych, badań archeologicznych, itd.) oparte o precyzyjne urządzenia nadawczo – odbiorcze. Podstawą technologii jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń rejestrujących, wykorzystujących zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych.

Wysokorozdzielcze badania georadarowe 3D gwarantują rozdzielczość wyników na poziomie nieosiągalnym dla innych metod. Jest to szczególnie istotne w strefie głębokości do kilku metrów poniżej poziomu terenu, gdzie metoda elektrooporowa oraz sejsmiczna nie gwarantują uzyskania podobnej skali rozdzielczości wyników. Badania georadarowe 3D, wykorzystujące aparaturę wielokanałową pozwalają na uszczegółowienie rozpoznania ośrodka gruntowego w całej przestrzeni pomiarowej, szczególnie stref nieciągłych, kontaktów warstw, lokalizacji granic zmienności parametrów fizycznych. Poziom szczegółowości rozpoznania oraz zróżnicowanie mierzonych parametrów, niesie ze sobą informację o ośrodku /będącym przedmiotem badań geofizycznych/ na nieosiągalnym dla innych technologii poziomie).

Metoda badań wykorzystuje nowoczesne jednostki georadarowe współpracując z kilkunastoma (kilkudziesięcioma) antenami generującymi sygnał modulowany pokrywający szerokie spektrum częstotliwości, umożliwiają uzyskanie wyniku 3D oraz niespotykaną dotychczas szybkość akwizycji danych pomiarowych. Końcowym efektem wykorzystania metody badań georadarowych 3D jest ciągły, trójwymiarowy przekrój badanego ośrodka. Metoda trójwymiarowych wielokanałowych badań georadarowych w czasie rzeczywistym jest całkowicie nową techniką badań na rynku polskim.

Oto niektóre z naszych realizacji:

 • Kompleksowe badania geofizyczne (sejsmiczne oraz elektrooporowe) dla potrzeb budowy 2 tuneli drogowych w ciągu projektowanej drogi S-69;
 • Kompleksowe badania geofizyczne (sejsmiczne oraz elektrooporowe) dla potrzeb budowy 2 tuneli drogowych w ciągu projektowanej drogi S-3;
 • Badania metodą tomografii elektrooporowej dla potrzeb zabezpieczenia osuwisk w ciągu drogi S-7, S-69, A-4;
 • Określenie przestrzennego zasięgu występowania gruntów słabonośnych (organicznych) w ciągu projektowanej autostrady A-1.ponadto:
 • Określenie głębokości występowania skały oraz identyfikacja stref spękań i osłabień, kieszeni wietrzeniowych dla kamieniołomów  na terenie województwa Świętokrzyskiego;
 • Badania szczelności i ciągłości obwałowań rzeki Pszczynki;
 • Kompleksowe badania elektrooporowe oraz sejsmiczne dla potrzeb budowy farmy wiatrowej w rejonie Przemyśla oraz w rejonie miejscowości Nozdrzec;
 • Badania sejsmiczne dla potrzeb budowy cementowni w rejonie Częstochowy oraz Chełma;
 • Badania mikrograwimetryczne dla Hałdy Jadwiga i terenu Kazdębie w ramach zadania kompleksowych badań geotechnicznych dla terenu Hałdy Jadwiga;
 • Badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na odcinku drogi ekspresowej S-7, odcinek Strzegowo-Pieńki;
 • Nurtowe badania geoelektryczne dla uszczegółowienia rozpoznania budowy geologicznej w rejonie mostu przez Wisłę w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy;
 • Badania geoelektryczne dla potrzeb rozpoznania budowy geologicznej w rejonie tunelu drogowego w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy;
 • Nurtowe badania geoelektryczne w rejonie mostu przez rzekę Wisłok w ciągu Obwodnicy Rzeszowa.